Pełna oferta i informacje techniczne:
www.fusepol-silesia.pl

Ogólne Warunki Współpracy

Ostatnia aktualizacja: 01.07.2021

 1. Ogólne Warunki Umowy regulują zasady współpracy pomiędzy Sprzedawcą (Fusepol Silesia S.C. z siedzibą w Gliwicach, adres: ul. Chorzowska 58 B, 44-100 Gliwice, NIP 6312658161, REGON 362095454) i Kupującym – wspólnie zwanych Stronami, a każda z osobna Stroną – w zakresie zawierania i realizacji wszelkiego rodzaju umów, w tym również umów zawieranych w formie przyjęcia pisemnego zamówienia.
 2. W celu zawarcia każdej umowy (w szczególności umowy sprzedaży lub dostawy) Kupujący składa Sprzedawcy zamówienie. Zamówienie może być złożone w formie ustnej, pisemnej, faksem, e-mailem lub za pomocą formularza zamówień umieszczonego na stronie www.fusepol-silesia.pl
 3. Zamówienie powinno być złożone przez osobę uprawnioną do jego składania w imieniu kupującego.
 4. Odbiór zamówionego towaru może odebrać osoba będąca uprawniona przez Kupującego.
 5. Kupujący w zamówieniu zobowiązany jest określić nazwę towaru, jego ilość, sposób, termin i miejsce odbioru zamówionego towaru oraz ceny, formy i terminu płatności.
 6. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, ceny (w szczególności ceny towarów) są cenami netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) obowiązujący w dniu wystawienia faktury. Podstawą do ustalenia wartości każdorazowej transakcji pomiędzy Stronami jest aktualny cennik towarów Sprzedawcy lub oferta Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo udzielenia Kupującemu upustu od cen z aktualnego cennika Sprzedawcy w wysokości określonej przez Sprzedawcę.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie w każdym czasie prawo do podwyższenia ceny towaru, w szczególności w przypadku podwyższenia cła, wprowadzenia innych obciążeń publicznoprawnych, wzrostu cen surowców, zmiany kursów walut.
 9. W przypadku zmiany cennika, Sprzedawca zobowiązany jest umieścić nowy cennik na stronie internetowej www.fusepol-silesia.pl, wskazując datę od której będzie obowiązywał nowy cennik. W momencie wejścia w życie nowego cennika traci ważność cennik poprzednio obowiązujący, chyba że Strony uzgodniły inaczej w umowie indywidualnej, zawartej na piśmie pod rygorem nieważności.
 10. Koszt dostarczenia towaru będzie indywidualnie ustalany dla każdego zamówienia przez Sprzedawcę.
 11. Termin i sposób realizacji zamówionego towaru ustalane są w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Przypadki siły wyższej oraz inne okoliczności niezależne od Sprzedawcy, w szczególności opóźnienia dostaw poddostawców, upoważniają Sprzedawcę do wprowadzenia zmian terminów dostaw. W takim przypadku wyłącza się dochodzenie roszczeń od Sprzedawcy za ewentualne straty z tym związane.
 12. Kupujący jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym w momencie jego otrzymania. Reklamacje co do ilości i jakości dostarczonego towaru należy składać na piśmie niezwłocznie po odbiorze towaru, najpóźniej jednak niż w ciągu 7 dni.
 13. W przypadku, gdy Kupujący osobiście lub przy pomocy osoby trzeciej (m.in. spedytora) odbiera towar od Sprzedawcy, termin realizacji świadczenia jest uważany za zachowany w dniu, w którym Kupującemu została zgłoszona (np. telefonicznie, e-mailem, faksem) gotowość wydania towaru w siedzibie Sprzedawcy.
 14. W przypadku, gdy przesyłka nie może być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedawca będzie uprawniony do naliczania m.in. kosztów kolejnych prób doręczenia, kosztów ubezpieczenia i składowania towaru.
 15. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Kupującego i wysłania ich pocztą elektroniczną lub na adres wskazany przez Kupującego.
 16. Kupujący zobowiązuje się do regulowania należności za towary na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury VAT, w terminie podanym na fakturze, liczonym od daty wystawienia faktury, przelewem na rachunek Sprzedawcy określone na fakturze.
 17. Za datę zapłaty uważa się termin uznania należności w pełnej kwocie na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 18. Przy przekroczeniu terminów płatności Sprzedawca jest uprawniony do naliczania Kupującemu odsetek ustawowych.
 19. W przypadku zalegania z jakimikolwiek płatnościami Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Kupującemu wybranych albo wszystkich przyznanych upustów do momentu wystąpienia zaległości.
 20. Sprzedawca zastrzega prawo własności towaru do chwili uiszczenia przez Kupującego całej ceny wynikającej z umowy, uwzględniającej w szczególności cenę: towaru, należny podatek, koszty dostarczenia towaru.
 21. Zgłoszenie przez Kupującego reklamacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej ceny towaru w terminie określonym w umowie lub fakturze.
 22. Kupujący zobowiązuje się nie wstrzymywać zapłaty, ani też nie potrącić żadnych kwot wynikających z jego roszczeń w stosunku do Sprzedawcy, z wyjątkiem kwot wynikających z roszczeń, które zostały wyraźnie uznane przez Sprzedawcę.
 23. Sprzedawca co do zasady nie przyjmuje zwrotu towaru. W wyjątkowych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyrażenia zgody na zwrot towaru przez Kupującego, w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty wystawienia faktury, na zasadach każdorazowo określonych przez Sprzedawcę. Zwracany towar musi być nowy, nieużywany, wolny od wad, zwrócony w oryginalnym opakowaniu – warunkiem zwrotu jest zaakceptowanie przez Sprzedawcę stanu zwracanego towaru. Zaakceptowany zwrot musi zostać przyjęty przez Sprzedawcę i rozliczony fakturą korektą, w obrębie tego samego roku kalendarzowego, w którym dokonany został zakup. Wszystkie koszty zwrotu ponosi Kupujący.
 24. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy i Ogólnych Warunków Umowy, a w szczególności do nie wykorzystywania dla własnych celów lub celów osób trzecich i nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji dotyczących drugiej Strony, w tym w szczególności informacji handlowych, przebiegu negocjacji, terminów realizacji zamówień, struktury cen, upustów, otrzymanych ofert, polityki marketingowej i handlowej, których ujawnienie, bądź wykorzystanie mogłoby w jakikolwiek sposób naruszyć interes drugiej Strony.
 25. Każda ze Stron zobowiązuje się do natychmiastowego zawiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej, za potwierdzeniem odbioru, o zmianie adresu siedziby, wszczęciu postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, a także o przyczynach uzasadniających wszczęcie takiego postępowania, zmianie stanu prawnego, nazwy lub właścicieli, zmianie w składzie osobowym osób upoważnionych do odbioru towarów i faktur VAT, osób uprawnionych do zatwierdzania ofert.
 26. Jakiekolwiek warunki realizacji umowy zawarte w dokumentach Kupującego, niezgodne lub wykraczające poza postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży i ofertę Sprzedawcy, nie są wiążące dla Sprzedawcy.
 27. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży uznaje się za przyjęte, jeśli w ciągu trzech dni od daty otrzymania oferty, potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub faktury nie zostało złożone pisemne zastrzeżenie. Poprzez odbiór towarów następuje akceptacja Ogólnych Warunków Sprzedaży przez Kupującego.
 28. W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa polskiego.